ORDINARY
WINNER
Žít bez bolesti, mít možnost hýbat se a skrz své tělo poznávat svět.
Staňte se opět svobodný ve svém těle.

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatelem služeb online kurzu ORDINARY WINNER, provozovaného na webových stránkách https://ordinarywinner.com/ (“Portálu”), je Michal Gregor, místo podnikání: 5.května 4498/34, 586 01 Jihlava, IČ: 87659859 (dále jen „Poskytovatel í” nebo “Ordinary Winner”).
1.2 Zákazník je fyzická či právnická osoba, která má zájem o služby Poskytovatele či uzavřela kupní smlouvu s Poskytovatelem (dále jen “Zákazník” nebo “kupující”). 

2. Předmět služby

2.1 Předmětem služby je právo Zákazníka na online přístup k vybraným video lekcím uvedeným  na serveru Poskytovatele, popřípadě i k dalším doprovodným službám Poskytovatele nabízeným na serveru ordinarywinner.com (dále jen „online kurz“).

2.2 Ukázková videa slouží jako úvod k online kurzu, pro ilustraci a k ověření technické dostupnosti pro Zákazníka. Zákazník má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3 Veškerá videa Poskytovatele jsou určena výlučně pro osobní potřeby Zákazníka. Zákazník je není oprávněn využívat pro obchodní účely či je zpřístupňovat ať úplatně či bezúplatně dalším osobám. 

2.4 Přístup a užití Portálu Ordinary Winner ze strany Zákazníka v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.

3. Práva a povinnosti Zákazníka

3.1 V případě, že má Zákazník zájem o služby Poskytovatele, zavazuje se učinit objednávku vybraného online kurzu/kurzů či jiného produktu Poskytovatele a to volbou vybraného produktu, jeho vložením do nákupního košíku, vyplněním objednávkového formuláře a závazným potvrzením a odesláním své objednávky.

3.2 Zákazníkem může být pouze osoba starší patnácti let plně způsobilá k právním jednáním. 

3.3 Na základě této objednávky poté zašle Poskytovatel Zákazníkovi na jeho emailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři či na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka doručena souhrn objednávky spolu s platebními instrukcemi k úhradě objednávky. Poskytovatel není povinen v odůvodněných případech akceptovat objednávku, o této skutečnosti je však Zákazníka povinen vyrozumět.

3.4 Aktuální cena online kurzu je uvedena vždy na internetové stránce  https://ordinarywinner.com/. Cena online kurzu může být Poskytovatelem měněna s tím, že pro Zákazníka přitom platí vždy cena uvedená na internetové stránce  https://ordinarywinner.com/ v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění online kurzu.

3.5 Zákazník se před uhrazením online kurzu zavazuje otestovat, zdali mu přehrávání video lekcí koresponduje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa dle čl. 2.2 Obchodních podmínek na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Zákazník potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez vad a tuto kvalitu akceptuje. Za případné vady a nedostatky v kvalitě přehrávání online kurzu Poskytovatel neodpovídá.
 

3.6 Závazek Poskytovatele ke zpřístupnění online kurzu vzniká okamžikem uhrazení objednávky. Za okamžik uhrazení se považuje okamžik připsání ceny za zpřístupnění videa na účet Poskytovatele. Zákazník je povinen uhradit cenu objednávky jednorázově a bez prodlení (nejpozději do data uvedeného uvedeného v instrukci Poskytovatele) a to jedním ze způsobů uvedených v čl. 6 Obchodních podmínek níže.
 

3.7 Zákazník má právo využívat služby objednaného online kurzu a to maximálně po dobu  neurčitou.

3.8 Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.  Z uvedeného důvodu tedy Zákazník bere na vědomí a byl informován, že nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve smyslu § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3.9 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

3.10 Zákazník bere na vědomí, že nezbytnou podmínkou pro zpřístupnění online kurzu je registrace Zákazníka a vytvoření osobního uživatelského účtu na Portálu Ordinary Winner.

3.11 Provedením objednávky Zákazník akceptuje tyto obchodní podmínky Poskytovatele a dále cenu, druh a dobu objednaného zpřístupnění online kurzu. Odeslaná či telefonicky učiněná objednávka zpřístupnění online kurzu je závazná. V případě žádosti Zákazníka o ukončení přístupu k online kurzu dříve, než vyprší příslušné období, které Zákazník zvolil, nevzniká nárok na vrácení jakékoli částky. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.


3.12 V případě, že bude mít Poskytovatel důvodné podezření, že Zákazník svým jednáním   porušuje tyto Obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo dobré jméno Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi okamžitě znemožnit přístup k online kurzu a to bez finanční náhrady. 

3.13 Před uplynutím doby pro zpřístupnění online kurzu je Poskytovatel oprávněn informovat Zákazníka o této zbývající době a nabídnout mu jiná videa ke shlédnutí.

3.14 Není-li online kurz řádně zpřístupněn, je Zákazník oprávněn jej reklamovat prostřednictvím e-mailu info@ordinarywinner.com

4. Objednávka

4.1 Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky a povahy a charakteru online kurzu na webové stránce Poskytovatele. Zákazník objednává online kurz vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím Portálu Poskytovatele. Zákazník je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Jejím  odesláním Zákazník potvrzuje správnost a úplnost údajů v ní uvedených a svůj vážný zájem o koupi online kurzu. Odeslaná objednávka je právně závazná a Zákazníkovi a Poskytovateli tím vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi předmět koupě – online kurz a Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu. 

5. Kupní cena, faktura

5.1 Výše kupní ceny je uvedena na webových stránkách Poskytovatele a dále v objednávce a platební instrukci zaslané Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

5.2 V případě, že Zákazník neuhradí Poskytovateli kupní cenu řádně a včas, zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny zakoupeného produktu a to za každý den prodlení.

5.3 Poskytovatel vystaví neprodleně na základě uzavření Kupní smlouvy Zákazníkovi fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení online kurzu. Fakturu obdrží Zákazník elektronickou formou na e-mailovou adresu dle čl. 3.3 Obchodních podmínek.

5.4 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Poskytovatelem, v případě že má písemnou formu, archivována v elektronické formě po dobu nezbytně nutnou a není přístupná třetím nepovolaným osobám.

6. Způsob a forma platby

Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, LBBW, Zuno, Citibank.

7. Komunikace a bonusy

7.1 Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude uskutečněna prostřednictvím e-mailu či telefonního čísla uvedeného Zákazníkem v objednávce či ze které byla objednávka doručena. Veškerá sdělení a případné změny budou zaslány Zákazníkovi primárně na jeho e-mailovou adresu. Zákazník je oprávněn Poskytovatele v případě potřeby kontaktovat na tel.: 777553387 či  e-mailové adrese info@ordinarywinner.com a to ve všední dny v době od 10:00 do 16:00.

7.2 Veškeré bonusy a odměny budou Zákazníkovi zpřístupněny v jeho uživatelském účtu. Zákazník bere na vědomí, že na mu na bonusy a odměny nevzniká právní nárok a je na uvážení Poskytovatele, zda mu tyto poskytne.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle Pravidel pro zpracování osobních údajů. Pravidla pro zpracování osobních údajů nalezne Zákazník zde http://ordinarywinner.com/gdpr 

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1 Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Zákazníkovi přístupová práva k objednanému online kurzu nejpozději do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele.
 

9.2 Poskytovatel má právo odebrat Zákazníkovi přístupová práva k jeho uživatelskému účtu za předpokladu, že Zákazník bude porušovat povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách či obecné právní předpisy.

9.3 Poskytovatel neručí za kvalitu online kurzu v závislosti na použitém typu, kvalitě a stáří přehrávacího zařízení Zákazníka. 

9.4 Zákazník nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9.5 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na nezbytnou údržbu.

9.6 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu nebo podmínky užití portálu Ordinary Winner.

9.7 V případě žádosti Zákazníka o ukončení přístupových práv k uživatelskému účtu, zavazuje se Zákazník kontaktovat Poskytovatele. Zákazník si je vědom, že ukončením přístupových práv zaniká taktéž jeho přístup k online kurzu a to bez nároku na finanční kompenzaci.

9.8 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, v důsledku shlédnutí online kurzu Poskytovatele, způsobu, jimž Portál Ordinary Winner využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

9.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Ordinary Winner.

9.10 Poskytovatel  je oprávněn provoz Portálu Ordinary Winner kdykoli ukončit.

 

10. Zabezpečení a ochrana autorských práv

10.1 Při registraci na Portálu a tvorbě objednávky je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu v případě zneužití těchto údajů Zákazníka. Zákazník nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji.

10.2 Každý online kurz “Ordinnary winner” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Zákazníkovi právo šířit dílo či jej poskytovat 3. osobám nebo zveřejňovat bez souhlasu Poskytovatele. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy.
 

10.3 Zákazník se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Zákazník zavazuje nepořizovat žádné záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

10.4 V případě porušení povinností Zákazníka dle čl. 10 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc-korun-českých) a způsobenou újmu. 

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím svého emailu s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adrese info@ordinarywinner.com. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.

11.2 Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, taková neplatná ustanovení nahradí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 


11.3 Zákazník byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně k osobním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení Poskytovatele vycházející z jeho vlastní zkušenosti a praxe bez znalosti konkrétní situace a zdravotního stavu jednotlivého Zákazníka. Jedná se pouze o subjektivní názory Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Zákazník  jeho rady a doporučení aplikuje v praxi, a proto neodpovídá za následky a případnou újmu vzniklou v důsledku této aplikace. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Zákazníka nedopadá.
 

11.4 Tyto Obchodní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

11.5 Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j)  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Poskytovatel uvádí, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

11.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.3.2020

 
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Co je Ordinary Winner?
Cesta, vedoucí k poznání sebe sama, k pochopení základů o stravě, pohybu a objevení principu dosahování dlouhodobých výsledků, na základě vytvoření nových návyků.

Je to cesta obyčejných lidí, kteří si skrze uvědomění si vlastní reality našli v sobě svého vnitřního vítěze a stali se svobodní ve svém vlastním těle.
Pro koho je tato cesta určena?
Pro všechny,
- kteří už nechtějí být omezováni bolestí a nadbytečnými kilogramy.
- kteří se chtějí v budoucnu svobodně hýbat.
- kteří chtějí pochopit základy o stravě a dopřát tak svému tělu to nejlepší.
- kteří se rozhodli si naplno užívat všech krás života.
Co získám?
Ucelené základy pro stravu i pohyb, které jsme pro vás vytvořili v podobě 7 úžasných a zábavných videí.

Navíc pro lepší využití v praxi jsme pro vás shrnuli vše v krátkých PDF přílohách, abyste měli potřebné informace vždy hezky po ruce.
Co děláme jinak?
Nejsou to žádná videa z internetu, která slibují rychlý a jednoduchý výsledek. Ale je to ucelený program založený na několika úrovních, které divák postupně objevuje a posouvá se tím, jak je postupně v praxi aplikuje do svého života.

Všechny úrovně na sebe navazují v postupných krocích. A zaměřujeme se jak na pohyb, tak na stravu.

Nejdříve naše tělo opět rozhýbeme a vrátíme mu jeho přirozenou pružnost, sílu a kondici.

Ve stravě začneme pracovat s naší realitou a vytvoříme si postupně režim, díky kterému u naší cesty zaručeně vydržíme a náš život bude i díky stravě opět hrou. Jako bonus k němu budeme mít 12 nových receptů.
Stojí to za to?
Je pro nás samotné překvapením, jak se celý program stal neuvěřitelně návykový. Už při tvorbě se nám tato cesta Ordinary Winner dostala neuvěřitelně pod kůži a hlášky z celého programu se stali součástí našeho života jak z nějakého kultovního filmového trháku.
 
BLOG
Je pohyb v dnešní době důležitý?

Pro pohyb se naše tělo vyvíjelo tisíce let a sedět víc jak osm hodin denně znamenalo v minulosti jasnou... Číst článek

Jak funguje tvarování postavy?

Všechny známé diety a nástroje na hubnutí jsou založené vždy na stejném principu, a to na... Číst článek

NAJDI SVOJÍ CESTU KOUPIT